Bakkafrost Væsentlighedsanalyse

Bakkafrost bliver klar til CSRD-krav

Kunde: Bakkafrost

Om opgaven hos Bakkafrost

Fra regnskabsåret 2024 er Bakkafrost underlagt kravene i Corporate Sustainability Reporting-Directive (CSRD).

CSRD stiller krav om rapportering på bæredygtighedsområdet med udgangspunkt i en dobbeltrettet væsentlighedsanalyse.

For lakseproducenten Bakkafrost, der er den 8. største virksomhed af sin slags i verden og har en milliardomsætning med komplekse værdikæder, er det en omfattende opgave at udarbejde en dobbeltrettet væsentlighedsanalyse.
Bakkafrost virksomhedsdrift omfatter en lang række forskelligartede aktiviteter med lakseopdræt som den primære, men også produktion af fiskemel, olie foder, indkøb af landbrugs- og marinmateriel, vedligeholdelse af skibe, produktion af biogas, pakkeri og lufttransport.

Tæt samarbejde er afgørende

For at gennemføre en dobbeltrettet væsentlighedsanalyse er det afgørende med et tæt og tillidsfuldt samarbejde med virksomheden, der er skal være villig til at lægge alt åbent frem for at få det fulde billede. Det gælder også på de områder, hvor der måtte være meget store miljømæssige påvirkninger.

Kunde: Bakkafrost

Kontraktperiode: 2023-2024

Sådan løste vi opgaven

Alle virksomheder, der er omfattet af CSRD, skal rapportere efter fælles europæiske standarder. De hedder European Sustainability Reporting Standards (ESRS). For at følge dem, skal der laves en dobbeltrettet væsentlighedsanalyse.

Den hjælper virksomheden med at prioritere ud fra 2 perspektiver:

 • Påvirkningsmæssig væsentlighed (impact materiality), dvs. virksomhedens påvirkning på det omkringliggende samfund og miljø.
 • Finansiel væsentlighed (financial materiality), dvs. risici og muligheder for virksomhedens økonomi.

ESRS specificerer ikke, hvordan alle elementer af en dobbeltrettet væsentlighedsanalyse skal udarbejdes. Sammen med Bakkafrost måtte vi derfor udvikle en fremgangsmåde, model og metodik, der leverede den ønskede dybe indsigt i virksomheden.

Læs mere om hvordan vi gennemfører væsentlighedsanalyser
Bakkafrost har ambitioner om at opnå de højeste standarder inden for bæredygtighed og rapportering. Det gode samarbejde med Viegand Maagøe har bidraget til, at vi nu er på forkant med CSRD-rapporteringskravene. Vi har oplevet en høj grad af professionalisme fra deres team og en god evne til at tilpasse sig vores specifikke behov
Tordis Poulsen, Group Sustainability Director
Bakkafrost

Den dobbeltrettede væsentlighedsanalyse blev gennemført i 4 overordnede faser

Fase 1: Det fulde billede

Der blev lavet en grundig analyse og informationsindsamling for at få overblik over Bakkafrosts nuværende ESG-aktiviteter, de juridiske forhold samt konkurrenter og leverandørers ESG-rapportering.

Vi brugte en uge på Færøerne med Bakkafrosts bæredygtighedsafdeling og gennemførte en workshop med ledelsen for at afdække alle større områder, der måtte være væsentlige i forhold til rapporteringen. Det skete med workshops og i et åbent interview-format.

Der blev også gennemført interviews med både interne og eksterne interessenter.

Værdikæderne og interessenter blev kortlagt for at sikre, at alle relevante emner blev taget i betragtning.

Hvert enkelt led i værdikæderne blev beskrevet i form af f.eks. primære leverandører, kunder, råstoffer, transportmetoder, primære påvirkninger osv.

Fase 2: Påvirkningen på det omkringliggende samfund og miljø

På baggrund af indsigterne fra fase 1 lavede vi en oversigt over alle områder, hvor der blev identificeret en potentiel påvirkning på samfund og miljø eller en potentiel påvirkning på Bakkafrost – en såkaldt long-list – der indeholdt en række forskellige bæredygtighedsemner.

De blev efterfølgende gennemgået, og emner, der lå tæt på hinanden eller overlappede, blev lagt sammen. Det resulterede i en kondenseret short-list.

Den dannede herefter grundlag for et spørgeskema med 66 spørgsmål, der blev sendt ud til de udvalgte interessenter.

Fase 3: Vurdering af potentielt væsentlige bæredygtighedsemner og IRO’er

I denne fase blev der gået i dybden med emnerne for at klarlægge deres relevans og graden af påvirkning.

Det skete i 2 vurderingsrunder, hvor de 66 valgte bæredygtighedsemner blev vurderet på en femtrinsskala fra ”Ikke vigtig” til ”Afgørende”.

Den første vurderingsrunde var baseret på spørgeskemaundersøgelsen, der blev udviklet i fase 2, og som blev sendt ud til en bred vifte af interessenter.

Gruppen omfattede bl.a.

 • Ansatte
 • Kunder
 • Forretningsforbindelser
 • Lokalsamfund
 • Myndigheder

De finansielle interessenter omfattede bl.a.:

 • Bakkafrosts ledelse
 • Banker
 • Finansielle og ESG-analytikere
 • Investorer

I den anden vurderingsrunde blev de relevante Bakkafrost-medarbejdere med særlig indsigt i de udvalgte bæredygtighedsemner (subject matter experts) udpeget og bedt om at udføre en grundig vurdering af påvirkning, risici og muligheder.

En vurderingsmetode, der på engelsk forkortes IRO, og som er et helt centralt element i den dobbeltrettede væsentlighedsanalyse.

IRO er:

 • Impact: Påvirkning på miljø og samfund
 • Risk: Den finansielle risiko, som et bæredygtighedsemne kan udgøre
 • Opportunity: De finansielle muligheder, som et bæredygtighedsemne kan udgøre

Den finansielle påvirkning blev vurderet af Bakkafrosts økonomidirektør.

Fase 4: Afsluttende workshop

Den sidste fase bestod af en afsluttende workshop med Bakkafrosts ledelse på Færøerne. Ledelsen fik på den måde mulighed for at gennemgå og vurdere den dobbeltrettede væsentlighedsanalyse og at lave eventuelle justeringer.

Ændringer kan kun laves, hvis der er tungtvejende argumenter, der taler for. Dokumentation og metodik er afgørende for den dobbeltrettede væsentlighedsanalyses styrke. Ligeledes skal processen godkendes af revisor, og det er derfor afgørende at kunne redegøre for de valg, der er truffet undervejs.

En række emner blev udpeget som væsentlige i forhold til påvirkning af mennesker, samfund, miljø og klima og som væsentlige i forhold til finansiel påvirkning.

De dobbeltrettede emner bruger Bakkafrost fremadrettet som ledestjerner for virksomhedens bæredygtighedsrapportering og -indsatser.

Resultat

Den dobbeltrettede væsentlighedsanalyse er en integreret og uomgængelig del af CSRD-rapporteringen for Bakkafrost. Ved at have gennemført og udviklet en metodik for, hvordan det skal gøres, er virksomheden nu på forkant med rapporteringskravene, der formelt gælder fra regnskabsåret 2024.

Matricen her er resultatet af Bakkafrosts dobbelte væsentlighedsanalyse. Emnerne er inddelt, så de stemmer overens med ESRS:

Væsentlighedsanalyse Bakkafrost

Bakkafrost – Integrated annal report 2023
Udførelsen af en dobbelt væsentlighedsanalyse har givet os en endnu bedre forståelse af vores påvirkninger på omgivelserne samt gjort os i stand til at forstå og vurdere de risici og muligheder, som omgivelserne har for Bakkafrost. Dobbelt væsentlighedsanalysen viste, at næsten alle emner i ESRS var relevante at rapportere på for vores virksomhed. Vi anerkender, at vores aktiviteters natur med en så omfattende værdikæde har påvirkninger, risici og muligheder på tværs af en række bæredygtighedsrelaterede emner, og at vi er forpligtet til at levere grundig og troværdig rapportering om de emner.
Tordis Poulsen, Group Sustainability Director
Bakkafrost

Kontakt Bjarne, hvis I vil høre mere om ESG og den dobbeltrettede væsentlighedsanalyse.

Bjarne Bach Viegand Maagøe

Bjarne Bach

PÅ BARSEL - Partner, Chef for Ledelse og Strategi

Mobil: +45 51 89 28 07