Klimaklar SMV klimastrategi smv'er

PRESSEMEDDELELSE: Danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) oplever stadig oftere, at deres store og vigtige kunder stiller klimakrav, hvis de vil være underleverandører. Nu skal et nyt projekt hjælpe SMV’erne med leve op til de nye krav og dermed bidrage til den grønne omstilling og skabe mere grøn vækst i fremtiden.

Bag projektet står Viegand Maagøe sammen med Dansk Industri, brancheforeningen Fremstillingsindustrien og Industriens Fond. Projektet skydes i gang i dag og har fået navnet Klimaklar SMV.

50 SMV’er er med i projektet, og de får nu eksperthjælp til at lægge en plan for, hvordan deres virksomheder og ikke mindst deres produkter og services kan blive klimavenlige. En vigtig del af projektet er også at give virksomhederne værktøjer, der sætter dem i stand til at dokumentere, at de gør en reel indsats for klimaet.

Meningen er, at erfaringerne fra projektet skal bredes ud til alle de små og mellemstore virksomheder, som udgør rygraden i dansk erhvervsliv. De spiller en afgørende rolle for, at Danmark kan komme i mål med ambitionerne om at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030. Det vil samtidig øge konkurrencekraften blandt SMV’erne både i Danmark og globalt – og dermed gavne vækst og jobskabelse.

Den grønne agenda fylder meget i toppen af dansk erhvervsliv, og flere af de store danske virksomheder tilhører verdenseliten, når det handler om bæredygtighed.

Allerede i dag kræver flere store virksomheder, at deres leverandører er bæredygtige og arbejder med at måle og sænke deres klimaaftryk. Det gælder blandt andet store danske flagskibe som Grundfos, Danfoss, Siemens Gamesa og Novo Nordisk.

Det er imidlertid de færreste SMV’er, der umiddelbart kan leve op til kravene. De mangler data om deres klimaaftryk, de mangler viden om klima og bæredygtighed, og de mangler ikke mindst ressourcer til at realisere ønskerne om at blive klimavenlige. Kun ca. 10 % af de danske produktionsvirksomheder kender deres klimaaftryk ifølge en undersøgelse fra Klimapartnerskab for Produktionsvirksomheder i 2020.

Men den viden bliver i stigende grad guld værd for SMV’erne og kan blive en grøn vækstmotor og genstart oven på COVID-19 krisen. For de store virksomheder forventer også, at deres leverandører har styr på klimaaftryk og bæredygtighed. Dermed bliver det at være klimaklar en konkurrencefordel for SMV’erne.

De 50 SMV’er i projektet skal i løbet af 2021 udarbejde en klimaplan, og arbejde videre med anbefalinger til klimakommunikation og branding.

På den måde kan de fremover blive en del af FN’s globale elitenetværk af verdens mest bæredygtige virksomheder – dem, der er certificeret efter den såkaldte Science Based Targets-certificering.

Ud over Fremstillingsindustrien, Dansk Industri og Industriens Fond er også Axcelfuture, Global Compact Network Denmark, Aalborg Universitet og Viegand Maagøe med til at få projektet på skinner.

Citater fra partnerne:

Industriens Fond: ”Det er helt afgørende for danske virksomheders konkurrencekraft, at de pro-aktivt arbejder med den grønne omstilling og får styr på deres klimaaftryk. Det forventes af kun-derne, og de forventninger vil stige i fremtiden. Derfor igangsætter vi nu et projekt, der konkret hjælper 50 virksomheder godt på vej. Viden og erfaringer fra virksomhedsforløbene skal efterføl-gende bredes ud, så arbejdet med SBTi i stigende grad bliver normen fremfor undtagelsen i dansk erhvervsliv. Også hos de små og mellemstore virksomheder,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond.

Fremstillingsindustrien i DI: ”Globale krav til klima- og bæredygtighedsdokumentation udfor-drer danske underleverandører, som ikke har styr på deres data og indsatser. Det betyder, at de risikerer at blive hægtet af den globale udvikling,” siger Jacob Kjeldsen, chef for Fremstillingsin-dustrien i DI.

Viegand Maagøe: ”Hovedfokus er at styrke SMV’erne i det globale kapløb om at levere til de store virksomheder. Det kræver ressourcer og viden, som vi gennem forløbet med de 50 virksomheder vil forsøge at trække ud og gøre anvendelig for alle danske SMV’er,” siger Søren Eriksen, adm. direktør i Viegand Maagøe.

Aalborg Universitet, Dansk Center for Miljøvurdering: ”Klimadata kommer fra mange forskel-lige kilder, og det er i princippet relativt kompliceret at finde og hente de mange data. Vi vil forsø-ge at binde vores forskningsmæssige metoder og teorier på de konkrete erfaringer, vores partne-re har i projektet, for på den måde at få nogle indsigter, der kan være til gavn for alle SMV’er”, siger professor Lone Kørnøv, leder af Dansk Center for Miljøvurdering, Aalborg Universitet.

Global Compact Network Denmark: ”Vi oplever, at virksomhederne gerne vil arbejde med SBTi, men at overskuddet i hverdagen er begrænset. Og så må vi ikke glemme, at corona for mange virksomheder har betydet, at al udvikling er sat i stå,” siger Sara Krüger Falk, direktør i Global Compact Network Denmark.

Axcelfuture: ”En grøn profil kan i mange tilfælde tilføre værdi til forretningen. Men det er vigtigt, at virksomhederne baserer deres klimaindsats på troværdige data, så det systematiske arbejde er baseret på reelle grønne indsatser. Derfor er det også en vigtig del af Klimaklar SMV at styrke virksomhedernes grønne fortælling,” siger Joachim Sperling, direktør i erhvervstænketanken Axcelfuture.

Kontakt

Søren Eriksen, adm. direktør i Viegand Maagøe
sek@viegandmaagoe.dk
20 20 24 54

Jacob Kjeldsen, chef for Fremstillingsindustrien i DI
jak@di.dk
2088 3914

Læs mere på di.dk/klimaklarSMV

Om partnerne:

Industriens Fond
Industriens Fond er en privat fond, som arbejder på at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

DI
Dansk Industri er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation og repræsenterer 18.000 små og store virksomheder på tværs af brancher, størrelse og geografi i Danmark. DI arbejder for at få de politiske beslutninger igennem, der giver virksomhederne de bedste vilkår for at drive deres forretning og skabe vækst og velstand i Danmark.

Fremstillingsindustrien i DI
Fremstillingsindustrien er et fagligt fællesskab, der med mere end 2.000 medlemsvirksomheder, er den største medlemsforening i DI. Foreningen samler virksomheder inden for fremstillingsindustrien samt virksomheder, der er nært tilknyttet branchen, for gennem et organisatorisk fællesskab at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og omdømme samt fremme samarbejdet mellem foreningens medlemsvirksomheder.

Axcelfuture
Axcelfuture er erhvervslivets tænketank og arbejder for at fremme et sundt investeringsklima, fordi investeringer understøtter teknologisk udvikling, jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst til gavn for det danske samfund.

Global Compact Network
FN’s Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder og sætter en fælles ramme for kommunikationen om din virksomheds fremskridt og engagement inden for ansvarlig virksomhedsledelse. Som del af Global Compact får du adgang til ekspertise, værktøjer og best practices inden for Global Compacts 10 principper og verdensmålene. Derudover kan din virksomhed udvikle jeres arbejde med ansvarlighed gennem blandt andet workshops og viden-deling i Global Compact’s netværksgrupper.

Aalborg Universitet – Det Danske Center for Miljøvurdering
DCEA er et forskningscenter ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet, der arbejder på at sikre en demokratisk og bæredygtig udvikling og har en stærk kompetence i miljøvurderingsmetoder. Centret har bredt etableret samarbejde og partnerskaber i det offentlige, private og civile samfund. DCEA’s forskningsportefølje inkluderer både grundforskning og anvendt forskning.

Viegand Maagøe A/S
Viegand Maagøe er det førende konsulenthus inden for strategisk bæredygtighed, klimakommunikation og effektiv udnyttelse af energi og ressourcer i erhvervslivet. Vi skaber grøn omstilling.

Øvrige samarbejdspartnere
Ud over de seks projektpartnere vil der blive etableret samarbejde med 50 danske fremstillingsvirksomheder.