DIVE Klimaordbog

Ordbog til den grønne omstilling

Artikel

Der er mange ord at holde styr på, når det kommer til grøn omstilling. Vi oplever at ord som “grøn”, “bæredygtig” og “CO2-neutral” bruges uden omtanke for, hvad de egentlig betyder.

Hvis man skal lave troværdig kommunikation om grøn omstilling og bæredygtighed, skal man bruge de rigtige termer. Derfor har vi lavet denne ordbog, for at hjælpe den offentlige samtale med at blive mere klar i spyttet.

God fornøjelse.

Søger du et bestemt ord? DIVE Klimakommunikation effekt

Tryk CTRL + F (CMD + F på iOS) for at finde det ord du søger.

 

B

Biodiversitet refererer til mangfoldigheden af levende organismer og især til antallet af arter.

Biomasse, enten i form overskudsprodukter fra skov- og landbrug eller som energiafgrøder, kategoriseres som en vedvarende energikilde og udnyttes mest almindeligt gennem direkte forbrænding til fjernvarmeproduktion. Afbrænding af biomasse karakteriseres i Kyoto-protokollen (1997) og i den danske klimalov som værende CO2-neutral, da kulstofmængden indgår i et biologisk kredsløb over en årrække på 50-80 år.

Biosfæren betegner hele klodens økosystem, som den del af Jorden, hvor levende organismer findes. Det globale økosystem betegnes altså med dette ord.

Bæredygtig defineres ved holdbare positive resultater, uden en ødelæggelse af eget grundlag. Dette ord dækker over mere end udelukkende klima og naturbeskyttelse. I den famøse Brundtlandrapport fra 1987 defineres bæredygtig udvikling som en udvikling, der ”opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.” Brugen af ord ‘bæredygtighed’ kræver dokumentation i form af en LCA.

C

#CCUS er en forkortelse for ”Carbon Capture, Utilisation and Storage”, og beskriver en række teknologier som fanger udledt CO2 fra industrien, helst inden det når atmosfæren. Den CO2 opbevares dybt i jorden, eller benyttes i andre industrielle processer.

Certificering er en godkendelse udført af en tredjepart for at bekræfte, at en proces lever op til definerede standarder. Certificering bør udføres af en uvildig og helst akkrediteret instans og bliver i stigende grad baseret på internationale standarder. De bedste certificeringsordninger kontrollerer løbende, at standarder overholdes, hvilket sikrer certifikatets troværdighed og værdi.

Cirkulær økonomi handler om at bevare produkter og materialer i et kredsløb og udnytte deres værdi så længe som muligt. Det står i modsætning til den linære ”brug og smid væk”-kultur.

CO2 er den kemiske betegnelse for drivhusgassen kuldioxid. Planter optager CO2 og omdanner det til ilt for at gro, og CO2 er dermed både naturligt og nødvendigt. Men er der forhøjet udledning af CO2 skabes øget drivhuseffekt og klimaet bliver varmere.

CO2-afgift er en afgift, der pålægges visse typer energi, produkter og processer, der udleder CO2. Afgiften er indført i Danmark i 1993 på elektricitet, gas og olie ud fra en betragtning om, at udledningen påvirker omverdenen. Sådan en afgift gør det dyrere at bruge fossile brændsler, og har til formål at gøre vedvarende energikilder og bæredygtige løsninger mere attraktive. Afgiften er målrettet husholdninger og erhverv.

CO2e er en samlet måleenhed for de 7 drivhusgasser kuldioxid (CO2), metan (CH4), lattergas (N2O), hydrofluorocarboner (HFCs), perfluorocarboner (PFCs), svovlhexafluorid (SF6) og nitrogen trifluorid (NF3) omregnet til samme ækvivalente udledning som kuldioxid, kaldet CO2e.  Du kan også møde det som CO­2eq, CO2æ, CO2æk.

CO2-kvote refererer til retten til udledning af et ton CO2. I 2004 indførtes et EU-direktiv, der begrænser de 28 EU-lande samt Norge, Island og Lichtenstein til begrænsning af CO2-udledningen gennem en kvoteordning pålagt store, energitunge og energiproducerende virksomheder.

CO2-neutral defineres ved at ethvert ton CO2 udledt til atmosfæren fra menneskelig aktivitet er kompenseret ved en ækvivalent mængde ton CO2 optag, bl.a. via kulstoflagring i træer, m.v. I praksis bruges ordet ofte upræcist.  Vi anbefaler at man præciserer det til ”CO2-kompenseret”, da det ifølge Forbrugerombudsmanden skal fremgå tydeligt, hvis neutralitet er fremkommet gennem køb af aflad.

CO2-udledning anvendes som beskrivende for de drivhusgasser, der opstår og udledes til atmosfæren ifm. afbrænding af fossile brændsler, m.v. Kaldes også CO2-emission.

CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive og er et rapporteringsdirektiv fra EU, der indføres i faser fra 2024. I første fase skal (for regnskabsåret 2024) børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansatte rapportere på miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG-data). I næste fase (fra regnskabsåret 2025) gælder det virksomheder, der – som tommelfingerregel – har mere end 250 ansatte, og endeligt vil børsnoterede SMV’er blive underlagt direktivet fra regnskabsåret 2026.

D

Drivhuseffekten er den proces der sker, når atmosfæriske gasser holder på jordens varme. Processen skaber altså den atmosfære, som gør jorden varm nok til at understøtte liv på Jorden.

DGNB certificeringsordningen er en bæredygtighedscertificering inden for byggeri, hvor der tildeles point inden for fem hovedområder: miljømæssig, økonomisk, social, teknisk og procesmæssig kvalitet.

E

Emission er et synonym for udledning. Ordet bruges også på engelsk.

EPD står for Environmental Product Declaration, og bruges til at kvantificere information om et produkts udledning (typisk byggevarer). Hermed kan man lave en direkte sammenligning af produkter med samme funktion og regne på en bygnings samlede klimaaftryk, som det kræves i Bygningsreglementet.

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse). I dag anvendes ESG-data i høj grad til at kommunikere virksomhedens bæredygtighedsstrategi over for investorer, som anvender nøgletallene til at vurdere, hvor risikable virksomhederne er. som anvender nøgletallene til at vurdere virksomhedernes samfundsansvar og positive og negative aftryk på planet og samfund. Se også vores ESG-akademi, hvis du vil vide mere om ESG.

F

Fossile brændstoffer eller brændsler er en samlet betegnelse for energikilder som olie, naturgas eller kul, der er opstået ved omdannelse af organisk materiale. Fossile brændsler udleder drivhusgasser ved afbrænding.

G

Genanvendelse betyder, at man bruger et produkt eller materiale igen, men gennem en forarbejdning så man kan producere noget nyt. F.eks. når man bortskaffer en vinflaske i en glascontainer og glasset smeltes om til en ny beholder.

Genbrug betyder, at man bruger et produkt eller et materiale igen, uden at forarbejde det. F.eks. når man bruger en flot vinflaske som blomstervase efter man har drukket vinen, eller virksomheder køber genbrugte kontormøbler fra en anden virksomhed.

Geotermi er en vedvarende energikilde, der findes i undergrunden som varmt, saltholdigt vand, der varmes op af varmestrømme fra jordens indre. Energikilden kan udnyttes til varme via pumpeanlæg.

GHG er en forkortelse forGreen House Gas”. Den er en standardiseret metode til at måle og kontrollere udledningen af drivhusgasser som bruges globalt.

Global opvarmning beskriver konsekvenserne ved drivhuseffekten: menneskelig aktivitet – såsom afbrænding af fossile brændsler, ændrer den naturlige drivhuseffekt, så mere varme indeholdes og leder til øget opvarmning af jorden.

Green-hushing er en betegnelse for den tvivl, der kan være omkring grønne tiltag. I stedet for at risikere at sige noget forkert, vælger man at være stille.

Green-rushing er en betegnelse for en forhastet grøn omstilling, der overser vigtige problemstillinger eller løsninger på den lange bane. F.eks. at man ønsker at opnå CO2-neutralitet gennem klimakompenserende projekter, men overser at de er af tvivlsom karakter.

Green-washing er et marketingtrick, der skal overbevise kunder om at et firma er miljøvenligt uden at der nødvendigvis er dokumentation eller belæg for det.

Grøn er et tillægsord, der bruges til overordnet at beskrive processer, der skaber en positiv klimaeffekt. Farven er valgt pga. associationer til natur.

Grøn omstilling beskriver arbejdet med at omlægge processer med negativ indflydelse på klimaet til enten at have en neutral eller positiv klimaeffekt.

Grønne certifikater giver producenter af vedvarende energi mulighed for at sælge et certifikat på 1 kWh produceret energi til forbrugeren, og dermed matches forbruget med produktion. Udfordringen er, at dette match hverken er tidsmæssigt eller geografisk ens og man kan dermed matche forbrug på tværs af EU-lande over et år. Grønne certifikater finansierer dermed delvist vedvarende energiproduktion, men garanterer ikke at der produceres mere vedvarende energi, hvorfor grønne certifikater i stigende grad kritiseres som green washing. 

K

Klima refererer helt overordnet til ”vejret over en længere periode” – altså nedbør, temperatur, vind og havstrømme. Klimaet har kæmpe indflydelse på planter, dyr og mennesker.

Klimaforandringer beskriver ændringer i de gennemsnitlige vejrforhold over en længere periode. Forskere har observeret opvarmning af jordens overflade og mange af de varmeste observationer, er sket indenfor de seneste 30 år.

Klimakompensation består i at udligne en CO2-udledning et sted ved at nedbringe eller forhindre udledning et andet sted. Det sker ofte ved at handle med kvoter eller investering i certificerede CO2-nedbringende projekter.

Kulstof, på engelsk carbon, er et grundstof ligesom hydrogen og oxygen som findes i et hav af former fra diamanter, grafit og i kombination med øvrige grundstoffer i molekyler. Kulstof-baserede molekyler er fundamentet i både mennesker, dyr, træer, planter og jorden, men også i fossile brændsler såsom i kuldioxid (CO2) og metan (CH4).

L

LCA står for Life Cycle Assessment, på dansk livscyklusvurdering, som er en metode til at vurdere påvirkninger på miljø, ressourcer, klima mv. det er knyttet til et produkt eller en tjeneste.

M

Miljø betegner de fysiske betingelser og omgivelser, som mennesker, dyr, planter og øvrige organismer lever i, som gensidigt påvirkes af hinanden

P

Pescetarisk er en betegnelse for kost, hvor fisk og skaldyr er det eneste kød der indgår.

S

Science based targets (SBTi) er en samling klimamål baseret på Paris-aftalen, som er specifikt henvendt erhvervslivet, med henblik på at sænke deres CO2-udledning.

DIVE Klimakommunikation Scopes

Scope bruges forklarende om, hvor CO2-E udledninger stammer fra:

Scope 1 er direkte udledning fra egen drift og produktion, såsom gas til processer eller varme.
Scope 2 er indirekte udledning fra produktion af den forsynede energi, såsom el og fjernvarme.
Scope 3 er indirekte udledning fra værdikæden, transport, samt brug og bortskaffelse af produkter.

SDG er en forkortelse for Sustainable Development Goals, på dansk kaldet Verdensmålene, der dækker 17 områder med konkrete mål for at forbedre og balancere sociale, økonomiske og miljømæssig bæredygtighed inden 2030.

Sort er et tillægsord, der bruges til beskrivelse af processer, der skaber en negativ forskel for klimaet. Farven er valgt pga. associationer til kul og olie.

U

UNGC er en forkortelse for FN’s Global Compact. Det er et sæt retningslinjer for virksomheders brug af samfundsansvar. Virksomheder behøver ikke at følge retningslinjerne, men de kan dog vælge at formelt tilslutte sig dem.

V

Vedvarende energi stammer fra kilder som kan udnyttes uden at blive tømt. De vedligeholder sig selv. Vedvarende energi kan produceres fra bl.a. sol, vind, vand, biomasse og geotermi, og står med deres selvforsynende karakter i modsætning til fossile brændsler og kernekraft.

Vegansk er en betegnelse for kost, hvor der ikke indgår animalske produkter af nogen art, dvs. hverken mælk, ost, fisk og endda for nogle veganere også honning.

Vegetarisk er en betegnelse for kost, hvor der ikke indgår kød af nogen art, dvs. hverken kylling, oksekød, gris eller øvrigt kød.

Æ

Ækvivalenter, der refererer til e’et i CO2-e, beskriver en omregningsfaktor for hver enkel drivhusgas, og den angiver hvor mange ton CO2 der skal til for at skabe den samme drivhusgaseffekt, som ét ton af en anden drivhusgas. Dette tal svarer til drivhusgassens CO2-ækvivalent.

Ø

Økologi er en produktionsform uden brug af industrielt fremstillet gødning, plantebeskyttelsesmiddel og vækststoffer. Derfor er der ofte mindre udbytte i forhold til konventionelle produktionsformer, hvilket kan give en højere CO2-udledning pr. produceret vare.

Økosystem betegner en afgrænset del af naturen, hvor organismer påvirker hinanden og miljøet i et kompliceret samspil. F.eks. kan en skov betegnes som et økosystem, hvor træer påvirker vind og vejr, og er hjemsted for dyr, der spiser planter og gøder jorden, der derved giver næring til nye planter og organismer – osv.

Skal I have hjælp med kommunikation om grøn omstilling og bæredygtighed?

Marianne Hartz Thomas

Partner, Chef for kommunikation og forandringsledelse, Journalist, MBA

Mobil: +45 24 83 26 63