LCA

Beregn klima- og miljøpåvirkning med LCA

LCA – Livscyklusvurdering på dansk – bruges til at få overblik over et produkts miljømæssige konsekvenser gennem hele produktets livscyklus, fra råvareudvinding til bortskaffelse. Den giver et solidt datagrundlag både til strategiske beslutninger og designvalg på produktniveau.

LCA kan bl.a. hjælpe med følgende:

 • Hot spot analyse
  Viser, hvilke materialer eller processer, der har den største miljøpåvirkning. Bruges til at sætte ind, hvor der er størst mulig effekt.
 • Scenarieanalyser
  Sammenligner 2 forskellige produkter eller måder at producere samme produkt. Bruges til at træffe designvalg i produktudvikling eller at sammenligne en ny teknologi med en eksisterende.

Leverance: LCA-Rapport

Leverancerne afhænger bl.a. af behov og metodevalg. Som udgangspunkt vil vi levere en rapport, der indeholder følgende:

 • Metode
  Metodevalg, formål og afgrænsning af studiet, overvejelser vedr. datapunkter, emissionsfaktorer, analysetyper, o.lign.
 • Modellering og resultatberegning
  Beskrivelse og præsentation af den givne livscyklus. Den struktureres i en model, der binder datapunkterne sammen og muliggør udregning af miljøpåvirkningen.
 • Konklusion og diskussion af resultaterne
  Beskrivelse af, hvordan resultaterne kan anvendes, og hvilke usikkerheder der er forbundet med resultaterne.

Brug også LCA’en som dokumentation

LCA-rapporten kan bruges som baseline, og sammen med opdateringer af LCA’en kan effekten af virksomhedens reduktionsinitiativer dokumenteres. Dette kan indgå i jeres bæredygtigheds- og ESG-rapportering. Hvis I har behov for det, kan rapporten også bruges til dokumentation af, hvorvidt I overholder tærskelværdier og opfylder krav til forskellige certificeringer, mærkeordninger og lignende.

Understøt også jeres markedsføring med dokumentation fra LCA’en. Dermed undgår I greenwashing og potentielle brud på Markedsføringsloven.

Processen

En LCA kan udarbejdes i flere forskellige formater, afhængigt af bl.a. formål og produkttype. Vi udfører selve LCA-modelleringen i softwaren SimaPro på baggrund af Ecoinvent og branchespecifikke databaser. Afhængigt af rammesætning og metodevalg, så vil et LCA-projekt iht. ISO14040 og 14044 se ud som nedenstående, og er en iterativ proces.

LCA proces

Kontakt Mette hvis I vil høre mere om LCA. Mette har stor erfaring med udarbejdelse af livscyklusvurderinger af både produkter og services til både til private og offentlige virksomheder.

mette rames

Mette Rames

Partner, Chef for Bæredygtighed, Civilingeniør

Mobil: +45 31 75 17 13